ANUNŢ DE LICITAŢIE PENTRU CONCESIUNAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 123.645 mp, SITUATĂ ÎN COMUNA PRISĂCANI, JUDEȚUL IAȘI

1. Informaţii generale privind concedentul:COMUNA PRISĂCANI cu sediul în localitatea Prisăcani, comuna Prisăcani, județul Iași, Cod postal: 707390, Romania, cod fiscal 4540372,  Tel. +40 0232 295.858, fax: +40 0232-295.999, email: prisacani@is.e-adm.ro,  reprezentată prin primar Ghiorghe Stanciu.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:Concesionarea unui teren situat în extravilanul domeniului public din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, județul Iași, în suprafață de 123.645 mp, număr cadastral 60552.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Se regăsesc în Caietul de sarcini, de la sediul primăriei comunei Prisăcani.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: În baza unei cereri scrise și depuse la   sediul primăriei comunei Prisăcani, iar în termen de cel mult 4 zile lucrătoare, de la primirea acesteia, concedentul o va pune la dispoziția acestora.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadru concedentului,  de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul  Buget, Finanțe, Impozite și Taxe  din cadrul Primăriei Comunei Prisăcani, județul Iași.

            3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.54/2006: 500 lei și se poate plăti prin Ordin de plată, în contul RO95 TREZ 4105 006X XX00 0379 deschis la Trezoreria Răducaneni, sau direct la casieria Primăriei Comunei Prisăcani.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.04.2019, ora 1600

4. Informații prinvind ofertele: Ofertanții au obligația de a elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor:  09.05.2019, ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prisăcani, str. Principală, nr. 112, comuna Prisăcani, județ Iași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune într-un singur (1) exemplar, în original.

5.  Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.05.2019, ora 1000, la sediul concedentului, Primăria Comunei Prisăcani, județul Iași.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţe

Tribunalul Iași, str. Elena Doamna, nr. 1A, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro

7.  Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.04.2019

Primar

Ghiorghe STANCIU

0 Comentarii

Nu există încă comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *